Študij na daljavo

Študij na daljavo (e-študij) je najboljši način študija za tiste, ki zaradi svojih dejavnosti (služba, šport, družina idr.) potrebujejo večjo fleksibilnost oziroma jim takšen način dela in študija bolj ustreza. Omogočimo ga samo študentom, ki se profesionalno ukvarjajo z določenim področjem, ki ga izberejo tudi pri izbirnem področju študija. Pri študiju na daljavo študent študira sproti, kjerkoli in kadarkoli, in ima pri tem vedno pomoč predavateljev ali strokovnih mentorjev in referata ter svojih študijskih kolegov.

Študij na daljavo omogoča kombinacija inovativnih pedagoških metod in pristopov in sodobnih tehnologij.

Študij na daljavoŠtudij na daljavo podpirajo različna virtualna učna okolja, s katerimi se študent seznani pred vpisom. Študij na daljavo je zelo natančno načrtovan, tako da študent že na začetku študija dobi celoten program in urnik študija, ki mu omogoča usklajevanje študijskih in drugih obveznosti ter sprotno opravljanje obveznosti v skladu z dogovorjeno hitrostjo študija. Pri študiju na daljavo ima študent tudi možnost, da spozna osebno predavatelje in sošolce, če je študij pri določenem predmetu organiziran tako, da je prvo skupno srečanje in predavanje v živo. Ustrezno so organizirana tudi srečanja, kjer je potrebno pridobivanje kompetenc pri delu na specialni opremi in zaključni izpit.

Izvedba študija na daljavo

Študent dobi za celoten študijski proces in za vsak predmet natančna navodila oz. priročnik. V njem je podrobno opisan program, vsebinske in natančne časovne zahteve za uspešen zaključek predmet in študija, navedeni so študijski viri (del literature je v knjižnici na moodle) in dostopi do gradiv, ki pomagajo pri študiju (e-gradiva, tutoriali, spletne povezave idr.). Obvezna je prisotnost na vajah iz avdia, fotografije in videa.

Študent je v času izvajanja določenega predmeta stalno v stiku z učiteljem, pri čemer se za posamezni predmet upoštevajo obvezne kontaktne ure, enkrat tedensko pa je v programu določena kontaktna diskusijska ura (skype, telekonferenca), kjer poteka analiza dela, reševanje problemov, predstavitev nalog, diskusije idr.) z učiteljem ali celotno skupino študentov, v kolikor vsi študirajo po enotnem časovnem terminu. Obvezna prisotnost je na vseh srečanjih z mentorjem in pri vsakem predmetu na prvem in zadnjem srečanju. Organiziranemu skupinskemu delu je namenjenih do 30 % časa, odvisno od predmeta, v drugem in tretjem letniku pa se poskuša organizirati vsaj en skupen projekt, kjer sodelujejo študenti v skupinah 2 do 5 na izbranem področju.

Prednosti študija na daljavo

Značilnosti študija na daljavo so:

  • študent si sam določa čas učenja in učni tempo,
  • izobraževanje spremlja in usmerja mentor, ki je na voljo praktično 24 ur na dan,
  • sprotno delo omogoča večjo aktivnost in doseganje boljših študijskih rezultatov in pomembno vpliva na končno oceno pri predmetu in lahko celo nadomesti končni izpit,
  • študenti pišejo teste od doma s pomočjo posebnega programa,
  • študenti pridobivajo znanja in razvijajo kompetence, ki jih danes delodajalci pričakujejo od zaposlenih,
  • zaradi načina študija veliko pridobijo tudi na področju komuniciranja, timskega dela in načrtovanja dela in časa.

Študenta pri delu stalno spremlja mentor katerega naloge so:

  • svetovanje, usmerjanje in podpora pri študiju,
  • organiziranje in dnevno spremljanje dela študenta,
  • spodbujanje in motiviranje ves čas študija,
  • v sodelovanju z nosilcem predmeta dajanje povratnih informacij o rezultatih dela in napredovanju študenta in svetovanje ter usmerjanje pri študiju.