Organiziranost

Vodstvo IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana

  • dekan dr. Srečko Zakrajšek je strokovni vodja IAM Visoke šole za multimedije, Ljubljana.
  • direktor Miha Zakrajšek je poslovodni organ IAM Visoke šole za multimedije, Ljubljana.

Organi IAM Visoke šole za multimedije

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja IAM Visoke šole za multimedije, Ljubljana, in ima tri člane. Poleg nalog, določenih z zakonom, upravni odbor odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje v skladu s statutom.

Člani: Srečo Zakrajšek, Miha Zakrajšek, Matej Pečaver

Senat

Senat je najvišji strokovni organ IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana, ki ga izvoli akademski zbor in ima 9 članov. Senat odloča o strokovnih zadevah izvajanja študijskih programov, o novih programih in o spremembah obstoječih programov, o programskih usmeritvah za raziskovalno delo, o izpolnjevanju strokovnih pogojev za delo in o drugih zadevah, povezanih z razvojno-raziskovalnim in izobraževalnim delom.

Člani: Peršin Marko, Saje Veronika, Šetinc Lenart, Reichenberg Mitja, Tepina Borko, Zakrajšek Srečko, Kurbus Nejc, Dervišević Tamara

Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni (so)delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja z zavodom. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. 

Akademski zbor voli člane senata v skladu z določbami akta o ustanovitvi zavoda in njenega statuta, daje senatu splošne usmeritve, predloge in pobude v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem, obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda ter opravlja druge naloge, določene s statutom.

Študentski svet

Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov. Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov.

Člani: Doberšek Matjaž, Škvorc Žiga, Berginc Katrin, Kurbus Nejc, Badovinac Nik, Dervišević Tamara.